top of page

METODER

Längst ned på sidan kan du se exempelprotokoll på hur dina provsvar levereras.

RUTINANALYSER

Rutinanalyser av skruvprover består av jordartsklassificering samt bestämning av vattenkvot och konflytgräns. Vi kan även utföra bestämning av skrymdensitet, värdefulla indata för exempelvis CPT-utvärderingar.

 

Rutinanalyser av kolvprover består av jordartsklassificering och bestämning av vattenkvot, skrymdensitet och konflytgräns. För kolvprover gör vi alltid en noggrann genomgång och bedömning av provkvalitet. I rutinanalys av kolvprover ingår också fallkonförsök på intakta prover, ett indexförsök för uppskattning av jordens in-situ skjuvhållfasthet. Vi redovisar även värden av omrörd hållfasthet för att ge kunden en bättre förståelse av jordens egenskaper.

TRIAXIALFÖRSÖK

Triaxial.jpg

Vi utför alla typer av triaxialförsök för både rutin- och avancerade specialförsök, exempelvis konsoliderade odränerade eller dränerade, aktiva eller passiva. Vi kan även utföra specialförsök med särskilda spänningsvägar, belastningshistorik, töjningsvägar m m. Vi utför även permeabilitetsförsök i triaxialapparaten.

 

Provdimensioner är 50 mm eller nedtrimmade till 38 mm. Vi är naturligtvis behjälpliga med utvärdering av parametrar för skjuvhållfasthet, deformation, anisotropi, flytyta eller särskilda parametrar för konstitutiva jordmodeller i FEM-program. Ta kontakt för mer information om utrustning, utförande, kontroller, utvärdering eller användande av resultat.

Triaxialförsök utförs i klimatrum som håller en temperatur av ca +7°.

STEGVISA ÖDOMETERFÖRSÖK

Photo 2018-12-18, 08 36 08.jpg

Stegvisa ödometerförsök utförs idag huvudsakligen för bestämning av krypparametrar som används vid beräkningar av långtidssättningar. Stegvisa ödometerförsök bör utföras i större grad för att erhålla representativa parametrar.

 

I stegvisa ödometerförsök kan även av- och pålastning utföras för att bestämma ödometermodulen M0 för spänningar under förkonsolideringstrycket.

 

Ödometerförsöken utförs i klimatrum som håller en temperatur av ca +7°.

KVALITET OCH KONTROLL

Förutom ett noggrant hantverk är högkvalitativ och kontrollerad utrustning en förutsättning för professionella laboratorietjänster.

 

Vi utför därför regelbundna och noggranna kontroller inkl. rengöring av vår utrustning. Detta kan exempelvis bestå av kalibrering av våg, ultraljudstvätt av filterstenar, kontroll av koners spetsvinkel med USB-mikroskop och vikt samt kontroll av olika typer av givare, bland annat portryck, lastceller eller lägesgivare.

CRS-FÖRSÖK

Photo 2019-01-15, 16 16 17.jpg

Vi utför högkvalitativa CRS-försök för bestämning av förkonsolideringstryck, ödometermoduler och permeabilitet. Vi utför alltid en rimlighetsbedömning av utvärderade parametrar och vi försöker alltid återkoppla till våra kunder angående provkvalitet och empiriska korrelationer.

 

Vid utförande av tre eller fler CRS-försök inom ett uppdrag gör vi en sammanställning av samtliga utvärderade parametrar samt en ännu noggrannare redovisning av provkvalitet och empiriska korrelationer.

 

CRS-försök utförs i klimatrum som håller en temperatur av ca +7°.

DIREKTA SKJUVFÖRSÖK

Photo 2018-12-18, 08 35 36.jpg

Direkta skjuvförsök utförs för att bestämma en jords odränerade skjuvhållfasthet. Den direkta skjuvhållfastheten är ett representativt medelvärde för beräkningar av exempelvis släntstabilitetsberäkningar.

 

Det direkta skjuvförsöket har visat sig ha hög tillförlitlighet och har även visat sig vara mindre känsliga för provtagningsstörningar jämfört med fallkonförsök.

 

Töjningskontrollerade skjuvförsök har visat sig vara överlägsen den äldre spänningskontrollerade utrustningen. Vi kan med toppmodern utrustning utföra odränerade och dränerade skjuvförsök med varierande skjuvhastigheter. Proverna konsolideras till önskade effektivspänningar i obegränsat antal steg.

Skjuvförsök utförs i klimatrum som håller en temperatur av ca +7°.

STABILISERING AV JORD

Vid planering av jordförstärkning av lös lera utförs lämpligen försök med stabilisering av upptagna jordprover. Från sådana laboratorieförsök kan värdefull information erhållas om skjuvhållfasthetstillväxt och effekt av olika bindemedel, exempelvis cement, kalk eller s k alternativa bindemedel från restprodukter.

 

Inblandning av stabiliseringsmedel utförs enligt kunders

beställning men vi hjälper gärna till med val av inblandningsmängd, bindemedel och blandningsförhållanden.

 

Provning av stabiliserat material består av bestämning av vattenkvot och skrymdensitet samt enaxliga tryckförsök för bestämning av skjuvhållfasthet och E-modul.

KORNSTORLEKSFÖRDELNING

Photo 2019-01-24, 14 36 49.jpg

Grundläggande inom undersökning av jordprover är bestämning av dess kornstorleksfördelning. För fraktionerna sten, grus och sand används ofta siktning och för finjordshalt, d v s silt och lera, används sedimentationsanalyser.

 

Vi kan hjälpa till med allt från enkla tvättsiktningar för bestämning av finjordshalt till kompletta analyser av kornstorleksfördelning med tvättsiktning från 63 mm-fraktion och sedimentationsanalys med hydrometermetoden.

EXEMPELPROTOKOLL

Här kan du se exempel på hur dina provsvar levereras för olika utförda prover.

bottom of page